Κανονικά θα μπορούν να πάρουν το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας τους οι εργαζόμενοι γονείς που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε ότι οι διατάξεις περί ετήσιας κανονικής άδειας και κατάτμησης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι γονείς, που έχουν κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού και συνεπώς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνη των εργαζομένων που έχουν προβεί σε κατάτμηση του χρόνου αδείας τους σε περισσότερες των δύο περιόδων, μπορούν να κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και τηρούν τη νομίμως προβλεπόμενη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να χορηγείται αυτούσια στον εργαζόμενο, με τη χρονική περίοδο της χορήγησης της να συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού, ενώ ο εργοδότης, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διμήνου από την διατύπωση της σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο. Αναφορικά, τέλος, με την κατάτμησή της, σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπεται:

•  Είτε η κατ` εξαίρεση κατάτμησή της σε δύο περιόδους εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους με απόφαση του εργοδότη, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης

• Είτε η κατάτμησή της, μετά από έγγραφη αίτησή του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων, εκ των οποίων η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου και 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή, προκειμένου περί ανηλίκων,
12 εργάσιμες ημέρες.