Σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο για να δηλώσουν την άδεια ειδικού σκοπού των εργαζομένων τους για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες των δικαιούχων οφείλουν να δηλώσουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) των εργαζομένων τους το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού και να καταβάλλουν σε αυτούς το σύνολο των ημερομισθίων τους, δηλαδή τόσο αυτών που πρέπει να καλύψουν ως εργοδότες όσο και αυτών που καλύπτονται από το Υπουργείο Εργασίας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηλώσουν στο προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, των μικτών αποδοχών των εργαζομένων για τις αντίστοιχες ημέρες άδειας, αλλά και το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο που τελεί σε τέτοια άδεια, με το Υπουργείο Εργασίας, ύστερα από πλήρη επεξεργασία, να καταβάλει το ποσό που υποχρεούται στον εργοδότη που αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζόμενου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού, πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Σημειώνεται ότι από τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού, τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ τυχόν ψευδή υποβληθέντα στοιχεία θα επισύρουν πρόστιμα και κυρώσεις.