Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά να συμφωνήσουν στην παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες και μόνο σε ποσοστό 10%, κατ΄ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχείρησης, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Επιπροσθέτως, το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή μπορεί να φτάνει έως το ύψος των αποδοχών για τη νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επισημαίνεται ότι για τις αποδοχές αυτές υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), με τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό να καλύπτονται από τον εργοδότη και να αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η επιχείρηση υποχρεούται, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, να τη δηλώσει στο έντυπο ειδικού σκοπού στο ΠΣ Εργάνη.