Υποχρεωτική είναι η χορήγηση διαλείμματος στους εργαζομένους, με την διάρκειά του να πρέπει να αναγράφεται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού.

Ειδικότερα, κατά τις ημέρες της εβδομάδας που η λειτουργία των καταστημάτων περιλαμβάνει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 12 μ.μ. έως 4 μ.μ., στους εργαζόμενους που απασχολούνται, δίνεται διάλειμμα διάρκειας 20 λεπτών, το οποίο πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης του εργαζόμενου και θεωρείται εργάσιμος χρόνος.

Επιπροσθέτως, όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας, καθώς και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης του διαλείμματος από τον εργοδότη, επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικές κυρώσεις.