Γρίφος παραμένει κατά πόσο είναι νόμιμες οι μειώσεις μισθών με ατομικές συμβάσεις, όταν έχει λήξει η ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και δεν έχουν ανανεωθεί.

Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει αποσαφηνίσει τι υπερισχύει στην περίπτωση αυτή, παρότι έδωσε στη δημοσιότητα «non paper» με κάποιες νομικές ερμηνείες. Αναλυτικά το υπουργείο αναφέρει τα εξής:

1. Εφόσον ισχύει συλλογική σύμβαση εργασίας, οι ατομικές συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν νόμιμα μόνον ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση, που αφορά την Εργασιακή σχέση. Όροι ατομικών συμβάσεων που είναι δυσμενέστεροι για τους εργαζόμενους (π.χ. αποδοχές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες από την εφαρμοζόμενη συλλογική σύμβαση) είναι άκυροι και ο εργαζόμενος, αν και συμφώνησε με αυτούς με την ατομική του σύμβαση, μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τις διαφορές, ο δε εργοδότης έχει τον κίνδυνο των διοικητικών (ΣΕΠΕ) και ποινικών κυρώσεων για τη μη νόμιμη καταβολή δεδουλευμένων.

2. Υπάρχει δυνατότητα για νόμιμη συμφωνία καταβολής αποδοχών χαμηλότερων από αυτές της εφαρμοζόμενης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μόνον με την κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

3. Αν έχει λήξει η κλαδική συλλογική σύμβαση και έχει παρέλθει η μετενέργεια των 6 μηνών τότε η ρύθμιση γίνεται με ατομική σύμβαση.

4. Η μόνη περίπτωση επίδρασης προκαλείται όταν η επιχείρηση δεν ανήκει στην εργοδοτική οργάνωση που αφορά η επέκταση, οπότε θα υπαχθεί στη ΣΣΕ ένεκα της επέκτασης. Τότε οι ατομικές συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν την επέκταση επηρεάζονται από την επέκταση, που πρακτικά σημαίνει ότι αποδοχές δια της ατομικής κατώτερες από της επεκτηθείσας ΣΣΕ πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

5. Μετά τη γνωμοδότηση του ΑΣΕ ο Υπουργός Εργασίας ασκεί διακριτική ευχέρεια και αποφασίζει αν θα κηρύξει την συλλογική σύμβαση ως υποχρεωτική. Όταν κηρύσσεται υποχρεωτική μία συλλογική σύμβαση, οι όροι της δεσμεύουν και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, που δεν είναι μέλη των άμεσα δεσμευομένων οργανώσεων, αλλά σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών των οργανώσεων, θα μπορούσαν να είναι μέλη τους. Η επέκταση ισχύει από την ημέρα, που υποβλήθηκε σχετική αίτηση για επέκταση.