Κάθε οργανισμός στην πράξη χρησιμοποιεί συνήθως δύο μορφές διοίκησης: την PUSH ή την PULL.

Push Management
Στο Push Management ισχύει το κλασσικό όραμα: «Είμαι το αφεντικό, θα κάνετε αυτά που σας λέω!». Εδώ η ιεραρχία είναι ξεκάθαρη. Αυτός που εντοπίζει το πρόβλημα, «ο προϊστάμενος», επιλέγει τη λύση και ωθεί τους «υφισταμένους» του να ακολουθήσουν τα βήματα επίλυσης του προβλήματος. Συνήθως, σε αυτό το στυλ διοίκησης υπάρχει μικρή εστίαση στο coaching και την ανάπτυξη των μελών της ομάδας.

Στο push στυλ διοίκησης ο «προϊστάμενος» γνωρίζει το WHY (γιατί) και καθορίζει το WHAT (τι θα κάνουμε), το WHO (ποιος θα το κάνει), το HOW (πώς θα το κάνουμε) και το WHEN (πότε θα το κάνουμε). Πολλές φορές η ομάδα δεν γνωρίζει καν το WHY και επιλύει προβλήματα μόνο κατ’ εντολή του «προϊσταμένου». Έτσι η ομάδα, σε αυτό το σενάριο, εκτελεί τις εργασίες που τους ανατέθηκαν χωρίς βαθιά γνώση του προβλήματος ή του ρόλου τους στην ευρύτερη λύση. Οι «υφιστάμενοι» οδηγούνται στο να εστιάσουν στην υλοποίηση των «TASKS» ώστε να είναι παραγωγικοί.

Αυτές οι δομές μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές. Δεν υπάρχει interaction (αλληλεπίδραση) μεταξύ των μελών της ομάδας και η ομάδα κινείται άμεσα στην υλοποίηση των «TASKS».

Αυτό σημαίνει ότι το έργο υλοποιείται γρήγορα, αλλά με περιορισμένη κατανόηση της μεγάλης εικόνας και του ρόλου του κάθε μέλους της ομάδας. Το μειονέκτημα με το push στυλ διοίκησης είναι ότι η ομάδα δεν γνωρίζει την μεγάλη εικόνα και μπορεί να οδηγηθεί στην υλοποίηση «TASKS» τα οποία δεν είναι σωστά, δεν απαιτούνται ή θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το push στυλ διοίκησης μπορεί επίσης να απογοητεύει τους υφισταμένους καθώς νιώθουν ότι δεν συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων, δεν γνωρίζουν την μεγάλη εικόνα, και δεν είναι σίγουροι εάν αυτό που κάνουν προσθέτει πραγματική αξία (value) στην εταιρεία. Σε αυτό το στυλ διοίκησης, η καινοτομία (innovation) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Pull Management
Το όραμα σε αυτό το στυλ διοίκησης είναι: «Είμαστε μια ομάδα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις;» Σε αυτό το στυλ διοίκησης απαιτείται συμμετοχή από την ομάδα η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημιουργία της καλύτερης δυνατής λύσης. Το πρόβλημα επικοινωνείτε στο σύνολό του στην ομάδα που γίνεται empowered για να βρει τις απαντήσεις. Εδώ, ο «προϊστάμενος» γνωρίζει το πρόβλημα (WHY) και αναθέτει στην ομάδα να εντοπίσει το WHAT, το WHO και το HOW. Σε αυτό το στυλ, ο «προϊστάμενος» τραβάει (pulls) από την ομάδα τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την καλύτερη επίλυση του προβλήματος.

Οι «προϊστάμενοι» σε αυτό το στυλ διοίκησης ενθαρρύνουν την συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου τα οποία θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τους ρόλους τους και το πώς θα προσθέσουν αξία στην διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Μετά την παρουσίαση το προβλήματος, ο «προϊστάμενος» ζητά προτάσεις αντιμετώπισης της πρόκλησης που αντιμετωπίζεται. Οι προτάσεις που κάνει η ομάδα συζητούνται και επιλέγεται η πιο βιώσιμη λύση λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς που υπάρχουν: χρόνος, κόστος, ποιότητα, ρίσκο, πόροι κ.ά. Σε αυτό τα στυλ διοίκησης, η καινοτομία (innovation) αναπτύσσεται σημαντικά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Στο push στυλ διοίκησης οι «προϊστάμενοι» αισθάνονται ότι θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυροί ώστε να οδηγήσουν μόνοι τους όλη την ομάδα στην επίλυση της πρόκλησης κατευθύνοντας την ομάδα στα καθήκοντά τους και όχι στην ανάπτυξή τους. Στο pull στυλ διοίκησης οι «προϊστάμενοι» πιστεύουν ότι η δύναμη της προόδου βρίσκεται στην ομάδα που θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα ενιαίο σύνολο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης.

Πληροφορίες:
12 PM Consulting
Θεοφάνης Γιώτης,
MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
S: www.12pm.org