Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της για το 2023 εξέδωσε η Τιτάν. Σύμφωνα με αυτήν, η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη EBITDA 64,7 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 407,8 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί 1.324 εργαζομένους, εκ των οποίων το 97,6% προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους ανέρχεται στο 23%, ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους σημείωσε αύξηση 31,4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020.

Επιπρόσθετα, η έκθεση αναφέρει ότι το συνολικό ποσό για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων και πέρα αυτών που ορίζει η νομοθεσία, ανήλθε στα 91,8 εκατ. ευρώ, με την Τιτάν να προσφέρει το 2023 συνολικά 125 θέσεις πρακτικής άσκησης και να μεριμνά για την ευημερία των ανθρώπων της με συνολικά 35 πρωτοβουλίες, σε τέσσερις περιοχές εστίασης: σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία εστιάζει στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με πάνω από 450 εργαζόμενους να συμμετέχουν το 2023 σε διαδραστικά workshops, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα συμπερίληψης ανεξαρτήτως φύλου, ηλικιακής ομάδας, φυλής, καταγωγής κ.ά. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο της εργασίας, οι οποίες αποτελούν το 17,7% του ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρεία υποστηρίξαμε τη δημιουργία δύο κύκλων Lean In, υπό την καθοδήγηση των εργαζομένων, στα κεντρικά γραφεία και στο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι. Ταυτόχρονα, το 20,1% των νέων προσλήψεων ήταν γυναίκες.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης υπογραμμίζει ακόμα τη δέσμευση της Τιτάν για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Έτσι, το 2023 έλαβαν χώρα 22.702 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, με το 89% των εργαζομένων να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, το 2023 δημιουργήθηκε η «TITAN Technical Library», η οποία περιλαμβάνει 7 διαδραστικά e-learning μαθήματα σχεδιασμένα από την εσωτερική ομάδα τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ οι εργαζόμενοι από όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν με το Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Nebosh Certification.