Ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη μετασχηματισμού των λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να προσαρμοστούν σε ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρόλα αυτά παραμένει άπραγο σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (59%) σε ότι αφορά στην κατάρτιση κάποιου βασικού επιχειρηματικού σχεδίου πρωτοβουλιών για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα μόνο από τα ευρήματα της έρευνας της KPMG για το Μετασχηματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού του 2017 στην οποία συμμετείχαν περίπου 900 στελέχη από 48 χώρες. Μολονότι το 1/4 των ερωτηθέντων (27%) περίπου αναγνωρίζουν ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί βασικό συστατικό μιας επιχείρησης που μπορεί να της προσδώσει στρατηγική αξία, πολλοί παραδέχονται ότι αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία προς αυτή την κατεύθυνση.

Το 43% αυτών υποδεικνύουν τις ελλείψεις στις υποστηρικτικές τεχνολογίες Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασικό εμπόδιο, ενώ το 36% επισημαίνουν την ανεπάρκεια στις ικανότητες διαχείρισης των αλλαγών. Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πειστεί για την ανάγκη όχι απλώς της συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων αλλά και της αξιοποίησης τους, παραδέχονται επιπλέον ότι η αξιοποίησή τους συνεχίζει να είναι προβληματική.

Στον τομέα των επενδύσεων, οι κορυφαίες εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι κύριοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν το 2017 είναι η διαχείριση ταλέντων και οι δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από το 1/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν (38%) αναμένουν αύξηση των δαπανών τους για τις τεχνολογίες Ανθρώπινου Δυναμικού το 2017.