Το 59% των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Ελλάδα προτίθεται να αλλάξει τόπο κατοικίας για μια θέση εργασίας, είτε εντός των συνόρων, είτε σε μια άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με συμπεράσματα της Eurostat τα οποία προέκυψαν από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε. ανέρχεται στο 50% ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών, εκ των οποίων το 21% θα μετέβαινε σε κάποια άλλη περιοχή στη χώρα του, το 13% θα μετανάστευε εντός Ε.Ε. και το 17% σε τρίτες χώρες. Διαφοροποιήσεις ωστόσο διαπιστώνονται ως προς τις προθέσεις των νέων ανέργων μεταξύ των κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, το 37% των Γερμανών και των Ρουμάνων θα μετανάστευε εντός της χώρας του, όπως και το 35% των Τσέχων και των Ιρλανδών. Το υψηλότερο ποσοστό των νέων ανέργων που θα μετακινούνταν σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. για εργασία παρουσιάζεται στην Εσθονία και στην Κροατία (26%).

Στη Σουηδία, στην Ισπανία, στη Φινλανδία και στη Γαλλία αντίστοιχα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών που θα έφευγε εκτός Ε.Ε. εάν έβρισκε μια θέση εργασίας σε τρίτη χώρα. Στη Σουηδία διαμορφώνεται στο 34%, στην Ισπανία και στη Φινλανδία αγγίζει το 28% και στη Γαλλία το 27%. Από την άλλη πλευρά, χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από τα δυο τρίτα των νέων ανέργων στην Μάλτα (73%), στην Ολλανδία (69%) και στην Κύπρο (68%) δεν επιθυμούν να αλλάξουν τόπο κατοικίας για μια δουλειά, αποτελώντας την εξαίρεση του κανόνα.