Οι CEOs σε εποχές αβεβαιότητας επικεντρώνονται στους παράγοντες που μπορούν να ελέγξουν. Οι Σχέσεις με τους πελάτες, το Ανθρώπινο κεφάλαιο, το Ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιχειρησιακή αριστεία, η Καινοτομία, ο Παγκόσμιος πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος, το Εταιρικό brand και η φήμη, η ανάπτυξη σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο, η Βιωσιμότητα και η Εμπιστοσύνη στο επιχειρείν είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι προκλήσεις που απασχολούν σήμερα τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board, με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα, και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ. Οι Έλληνες μάνατζερ υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη των επιχειρήσεων στη χώρα μας συναρτάται με στρατηγικές όπως: εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρηση των ταλέντων, καινοτομία που επικεντρώνεται στην τεχνολογία αλλά και κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού που οδηγεί σε παραγωγικότητα και επιχειρηματική αριστεία, και τέλος, έμφαση στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα έναντι της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων.

Ο Bart van Ark, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος & Επικεφαλής Στρατηγικής, του Conference Board επεσήμανε οποίος επεσήμανε τις βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο: Κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων, αύξηση της δέσμευσης αυτών, βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των επιδόσεων και της λογοδοσίας, εστίαση στα ταλέντα που αναπτύσσονται εσωτερικά στην επιχείρηση για την κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας και επένδυση σε εκπαιδευτικά συστήματα για τη βελτίωση της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτά που επεσήμανε.