Το Κέντρο Αειφορίας εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment (PRI), η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στην παγκόσμια αυτή Πρωτοβουλία, το Κέντρο Αειφορίας δηλώνει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη επιχειρήσεων με βάση τις έξι Αρχές για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν το 2006. Ως μέλος της πρωτοβουλίας (PRI Signatory), υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού κλάδου στο να υιοθετήσουν την προσέγγιση των υπεύθυνων επενδύσεων.

Πρόκειται για μια στρατηγική προσέγγιση που στοχεύει στην ενσωμάτωση μέσα στις επενδυτικές αποφάσεις παραγόντων που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environment, Society, Governance). Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2019, το Κέντρο Αειφορίας έλαβε ειδική διάκριση στα PR News CSR Awards στην Washington για το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει πιστοποιήσει 1.600 επαγγελματίες από 55 χώρες.