Στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός επιχειρηματικών κανόνων που πρέπει να εφαρμοστούν σωστά στα σχετικά πεδία της διαχείρισης του HR.

Πολλοί από αυτούς τους κανόνες έχουν συχνά πολύπλοκες παραμέτρους σύμφωνα με τη νομοθεσία, την πολιτική της επιχείρησης, τις τοπικές απαιτήσεις κ.ά.

Επίσης, υπάρχουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη γεωγραφική θέση, τη σύμβαση εργασίας κ.ά. και φυσικά ο κατάλογος συνεχίζεται. Κάθε πτυχή της πολιτικής, του σχεδιασμού, των πρακτικών, των διαδικασιών, των δεδομένων που ενυπάρχουν σε ένα λογισμικό HRM μπορεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιχείρηση ή απλά να έχει νόημα για κάποια υποσύνολα συγκεκριμένης επιχείρησης.

Είναι σημαντικό για ένα HRM software να είναι σε θέση να δημιουργήσει τους σχετικούς επιχειρηματικούς κανόνες, διεργασίες, δεδομένα και περιεχόμενο μία φορά και να τα διατηρεί σε ένα «μέρος», από όπου μπορούν να έχουν εφαρμογή στα κατάλληλα υποσύνολα της επιχείρησης.

Σε ένα σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, όπου οι περισσότεροι επιχειρηματικοί κανόνες, οι ροές εργασίας και τα συναφή χαρακτηρίζονται ως meta-data και όχι ως μια διαδικαστική λογική, είμαστε «κομμάτια» αυτών των meta-data ενώ ακόμα και οι εφαρμόσιμοι κανόνες τους εκφράζονται, επίσης, ως meta-data. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι «τυλιγμένα» με ημερομηνίες έναρξης ισχύος, διότι δεν είναι μόνο ότι οι επιχειρηματικοί κανόνες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά και ότι αλλάζει και η εφαρμογή τους.

Πρακτικά παραδείγματα
Μόλις η εφαρμογή αυτή είναι εγκατεστημένη και ένας επιχειρηματικός κανόνας (που θα μπορούσε να είναι τόσο σύνθετος όσο ένα συνολικό πρόγραμμα αμοιβών και παροχών ή μια διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης) είναι εφαρμόσιμος σε ένα ή σε περισσότερα υποσύνολα του οργανισμού (ενδεχομένως σε μία ή και περισσότερες επιχειρηματικές μονάδες, γεωγραφικές τοποθεσίες, ανθρώπινο δυναμικό που καλύπτεται από συγκεκριμένες εργασιακές συμφωνίες), τότε θα πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένοι κανόνες για να καθοριστούν ποια ακριβώς υποσύνολα και ποιοι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι να συμμετέχουν.

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να σχεδιάσει, μέσα σε ένα ευρύτερο πλάνο αμοιβών και παροχών, ένα compensation plan που είναι εφαρμόσιμο μόνο στις επιχειρηματικές μονάδες που ασχολούνται με την πώληση.

Αλλά ακόμα και στο πλαίσιο αυτών των μονάδων εργασίας, τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο εν λόγω συνολικό πρόγραμμα μπορούν να προσδιοριστούν από τη φύση της δουλειάς, από τις θέσεις που έχουν έδρα στις ΗΠΑ και ίσως μόνο για εκείνες των οποίων η θητεία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 6 μήνες. Ακόμη και με τα συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή στο πλάνο, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες βάσει του συνολικού προγράμματος παροχών.

Ως άλλο παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να καθιερώσει μια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης που σχετίζεται μόνο με τις θέσεις πληροφορικής. Και όλοι γνωρίζουμε ότι, όπου οι ρυθμιστικές απαιτήσεις υπαγορεύουν τους κανόνες των επιχειρήσεων, την υποβολή εκθέσεων, τις διαδικασίες κ.λπ., οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή μόνον εντός των νομικών κανόνων της γεωγραφικής περιοχής και τη φύση της εργασίας.

Και με τον ίδιο τρόπο που μπορούμε να εκφράσουμε τους κανόνες της εφαρμοσιμότητας ως σύνολα meta-data, έτσι μπορούμε να εκφράσουμε και τους κανόνες σχετικά με την καταλληλότητα -εκτός και αν η πολυπλοκότητά τους είναι τέτοια που απαιτείται η χρήση υπολογιστικής μηχανής που τροφοδοτείται με meta-data.

Ο καθορισμός της καταλληλότητας ενός εργαζομένου για συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο, εφαρμόσιμο πλάνο αμοιβών και παροχών (π.χ., από τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα εργασίας ή / και από την εργασία τους σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή / και από τις επιδόσεις τους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες μιας συγκεκριμένης εργασίας κλπ.) είναι θεωρητικά η ίδια με τον καθορισμό και την έκφραση της εφαρμογής του εν λόγω συνολικού compensation plan.

Για αυτό οι μέθοδοι για τον καθορισμό και την υλοποίηση κανόνων καταλληλότητας και εφαρμογής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν, εύκολες στη χρήση, και να είναι κατανοητές από έναν «κανονικό» άνθρωπο, σε αντίθεση με το παραπάνω διάγραμμα ροής.