Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξέτασε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τη σχετική του ανακοίνωση, διαπιστώνει, μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο νόμου επιχειρεί να τροποποιήσει επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των AEI χωρίς να κάνει σαφές ποιες από τις κείμενες διατάξεις καταργούνται ή συμπληρώνονται με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα ασάφειας, συνέπειας και πληρότητας της εν δυνάμει νομοθεσίας.

Επισημαίνει επίσης ότι το σχέδιο νόμου αυξάνει, αντί να μειώνει, την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας σε καθοριστικής σημασίας θέματα στη λειτουργία των A.E.I., με αποτέλεσμα η σκοπούμενη ενίσχυση του αυτοδιοίκητου αυτών να είναι κενό γράμμα.