Σε εταιρικό επίπεδο πάντοτε συζητάτε το κάτωθι: «Τι ποσοστό των εσόδων του οργανισμού προέρχεται από έργα (projects) και τι ποσοστό από προϊόντα (products);». Στις αμιγώς κατασκευαστικές εταιρείες (projectized organizations) το 100% των εσόδων είναι από projects. Στις αλυσίδες λιανικής το 100% των εσόδων είναι από την πώληση προϊόντων (functional organizations). Και υπάρχουν βέβαια και εταιρείες που κινούνται και στους δύο άξονες (matrix organizations). Π.χ. οι εταιρείες πληροφορικής, που έχουν και εμπορική δραστηριότητα, έχουν έσοδα τόσο από projects όσο και από products.

Στις εταιρείες που τα περισσότερα έσοδά τους προέρχονται από projects, θεωρείτε αυτονόητο ότι τα projects είναι το μόνο μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας γιατί χωρίς projects η εταιρεία δεν έχει έσοδα. Η εταιρική δομή που βοηθά στην υλοποίηση έργων είναι το Γραφείο Διοίκησης Έργων (ΓΔΕ) ή στην Αγγλική Project Management Office (PMO). «Το PMO είναι μια οργανωτική δομή που τυποποιεί θέματα διακυβέρνησης και διεργασιών για τα projects εστιάζοντας στην κοινή χρήση πόρων, μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών», PMBOK® Guide, 5th Ed. Ανάλογα με τις εξουσίες που έχουν δοθεί στο PMO, το PMP μπορεί να είναι Υποστηρικτικό (Supportive), Ελεγκτικό (Controlling) ή Εκτελεστικό (Directive).

Σε γενικές γραμμές το PMO ασχολείται με την παρακολούθηση και την Διοίκηση των έργων (Project Management Office), των προγραμμάτων έργων (Program Management Office) και του χαρτοφυλακίου έργων (Portfolio Management Office). Σύμφωνα με τους Rad and Levin, 2004, τα πέντε επίπεδα ωριμότητας ενός PMO είναι:
1ο: Υποστηρίζει ένα έργο του οργανισμού
2ο: Υποστηρίζει πολλά έργα μέσα σε ένα πρόγραμμα έργων του οργανισμού
3ο: Υποστηρίζει μια Διεύθυνση του οργανισμού
4ο: Υποστηρίζει όλον τον οργανισμό
5ο: Υποστηρίζει την Επιχειρησιακή Στρατηγική όλου του οργανισμού

Ποια είναι, όμως, τα οφέλη ενός PMO; Στα καλύτερα σενάρια, το PMO ενισχύει την ωριμότητα της εταιρείας σε θέματα έργων (project management maturity) με τη δημιουργία μιας οργανωτικής οντότητας υπεύθυνης για τη διακυβέρνηση των projects. Επίσης το PMO επιτρέπει τον συντονισμό όλου του χαρτοφυλακίου των projects (portfolio management) με καλύτερη εκμετάλλευση των περιορισμένων πόρων της κάθε εταιρείας. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν καλό portfolio management κατά κανόνα έχουν υλοποιήσει PMO.

Τι κάνει, όμως, το PMO; Το PMO μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή των αρχών του Project Management και στην ευθυγράμμιση των projects με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης (strategic alignment). Το PMO συνήθως βοηθά στις κάτωθι περιοχές:

  • Παροχή υπηρεσιών Project Management στους Project Managers.
  • Εφαρμογή διαδικασιών/μεθοδολογίας Project Management.
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα στελέχη της εταιρείας.
  • Φυσικό σημείο «στέγασης» των Project Managers.
  • Παροχή consulting και mentoring στους υπαλλήλους για τα best practices.
  • Επιλογή και χρήση εργαλείων PMIS (πχ. Microsoft Project Online/Server).
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (portfolio management).

Τα Γραφεία Διοίκησης Έργων (PMOs) χρησιμοποιούνται τόσο από οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα όσο και από τις κυβερνήσεις. Κάποιες κυβερνήσεις παγκοσμίως υλοποιούν κεντρικές δομές PMO με στόχο την επιτελική παρακολούθηση και πρόοδο όλων των έργων (projects) ή των προγραμμάτων έργων (programs) που υλοποιούνται.

Η κυβέρνηση του Καναδά το ονομάζει «Major Projects Management Office» και έχει διαθέσιμα στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα έργα που εντάσσονται σε αυτό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ονομάζεται «Infrastructure and Projects Authority». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας υλοποιεί PMOs σε διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς. Η Λιβερία έχει υλοποιήσει «National Project Management Office» για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υλοποιεί PMOs σε πολλαπλά επίπεδα διοίκησης.

Η πιο βασική πληροφορία που δίδει κάθε PMO είναι η αναφορά στην εξέλιξη των έργων με χρήση του Πράσινου, Κίτρινου και Κόκκινου διακόπτη.

Πληροφορίες:
12 PM Consulting
Θεοφάνης Γιώτης,
MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
S: www.12pm.org