Στην υπόθεση López Ribalda κ.ά. κατά Ισπανίας το Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι η τοποθέτηση κρυφών καμερών για την παρακολούθηση προσωπικού καταστήματος υπεραγοράς (σούπερ μάρκετ), προκειμένου να βρεθούν οι υπαίτιοι κλοπών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων, συνιστά παράβαση του άρθρου 8 της Σύμβασης σχετικά με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής ενώ αντιθέτως έκρινε ότι δεν υφίσταται παράβαση του άρθρου 6 και του άρθρου 6 παρ. 1 της σύμβασης που αφορά τη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.

Στην εν λόγω υπόθεση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι ο εργοδότης όφειλε να έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τους εργαζομένους για την τοποθέτηση των κρυφών καμερών (δεδομένου ότι τους είχε ενημερώσει μόνο για τις φανερές κάμερες) και ότι δεν σεβάστηκε την αρχή της αναλογικότητας για την τοποθέτηση αυτή, καθώς οι κρυφές κάμερες παρακολουθούσαν όλο το προσωπικό που εργαζόταν στα ταμεία χωρίς να συγκεκριμενοποιείται η παρακολούθηση σε συγκεκριμένους εργαζομένους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η απόφαση του ΕΔΔΑ βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μέχρι πρόσφατα έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη κρυφής ή άλλου είδους βιντεοεπιτήρησης στους χώρους εργασίας χωρίς τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες της Αρχής, μία βιντεοεπιτήρηση στον χώρο εργασίας μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και νόμιμος λόγος για αυτό, εάν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, εάν μία τέτοια βιντεοεπιτήρηση πραγματοποιείται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. περιοχές εισόδου και εξόδου, χωρίς επίβλεψη ειδικών χώρων, γραφείων ή διαδρόμων κλπ), εάν επικεντρώνεται μόνο στα αγαθά στην προστασία των οποίων αποσκοπεί και όχι στους εργαζομένους και εάν έχει υπάρξει σχετική εκ των προτέρων ενημέρωση των εργαζομένων γι’ αυτήν. Η βιντεοεπιτήρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων ή της συμπεριφοράς των εργαζομένων, ενώ σε περίπτωση που καταγράφεται αντισυμβατική ή άλλη συμπεριφορά, ο εργοδότης θα πρέπει να μπορεί να την αποδείξει και με άλλα μέσα και όχι μόνο μέσω των όσων έχουν καταγραφεί από κρυφές κάμερες. Μάλιστα, κατά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο εργοδότης που θέλει να τοποθετήσει κρυφές κάμερες λόγω υποψίας τέλεσης παράνομων πράξεων από εργαζομένους θα πρέπει να έχει προσφύγει νωρίτερα σε άλλα ηπιότερα μέσα, όπως π.χ. στην καταγγελία και αίτημα συνδρομής από τις αστυνομικές αρχές.

Ο Ν. 4624/2019, που αποτελεί τον εφαρμοστικό του Γ.Κ.Π.Δ. νόμο, αναφέρεται στους λόγους που επιτρέπεται η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης και ορίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής εντός των χώρων εργασίας, είτε είναι δημοσίως προσβάσιμοι είτε μη, επιτρέπεται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται εγγράφως, είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, για την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής εντός των χώρων εργασίας. Επομένως, και υπό το φως του νέου νόμου, για να είναι ανεκτή η κάθε είδους βιντεοεπιτήρηση πρέπει να γνωστοποιείται στους εργαζομένους, να μην αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους και να αποσκοπεί στην προστασία προσώπων και αγαθών. Εντούτοις, το γεγονός ότι αυτή επιτρέπεται εάν αφορά την προστασία προσώπων και αγαθών, θα μπορούσε να εκληφθεί ως μία κεκαλυμμένη έγκριση της τοποθέτησης συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω υποψίας τέλεσης εκ μέρους των εργαζομένων ποινικά κολάσιμων πράξεων χωρίς την ανάγκη προσφυγής του εργοδότη σε άλλα ηπιότερα μέσα ή τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, κάτι όμως που ενδεχομένως να ερχόταν σε αντίθεση με τον σκοπό του ίδιου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τέτοια τοποθέτηση βιντεοεπιτήρησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει ο νόμος και πριν αποτελέσει μέσο επεξεργασίας και καταγραφής συμπεριφορών να έχει υπάρξει επαρκής και σαφής καθορισμός του τρόπου χρήσης της και νομικής αξιολόγησής της, ακόμη και μέσω της κατάρτισης ενός επιχειρησιακού κώδικα προσωπικών δεδομένων.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313