Στο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς εργασίας απαιτούνται ολοένα και συχνότερα δεξιότητες όπως είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η δυνατότητα προσαρμογής σε αλλαγές, αλλά και κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ποιοτικό εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, υψηλότερο βαθμό απασχολησιμότητας, και χαμηλότερους δείκτες ανεργίας.

Για να περιγραφεί το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων, χρησιμοποιείται ο όρος «εγκάρσιες» δεξιότητες, επειδή ακριβώς αυτές διαπερνούν τις ικανότητες που απαιτούνται από κάθε επάγγελμα ξεχωριστά, και θεωρούνται αναγκαίες για τη συγκρότηση ολοκληρωμένου πλέον επαγγελματικού, κοινωνικού και ατομικού προφίλ. Ο ρόλος των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης είναι κεντρικός σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς καλούνται να αποκτήσουν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους στις «εγκάρσιες» δεξιότητες, τόσο σε αυτούς που αναζητούν εργασία, όσο και σε ήδη εργαζόμενους που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ευρωπαϊκό, συγχρηματοδοτούμενο έργο με το ακρωνύμιο «TRAINVET4JOBS» έχει σχεδιασθεί με στόχο να αναλύσει τα υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και τους στόχους τους, και στη συνέχεια να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να αξιολογήσει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης για τον εντοπισμό, την ανάδειξη και την ανάπτυξη «εγκάρσιων» δεξιοτήτων ειδικότερα. Το έργο αυτό έχει διάρκεια 2 χρόνια και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία 9 εξειδικευμένων φορέων από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Κάτω Χώρες). Πληροφορίες: www.trainvet.eu.