Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εθελοντικό πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η εθελουσία της Τράπεζας Πειραιώς έληξε μετά από μία εβδομάδα παράτασης που είχε λάβει λόγω της μεγάλης συμμετοχής σε αυτήν από εργαζόμενους του ομίλου κυρίως λόγω των σημαντικών κινήτρων που έδινε. Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών, που έφθασε τους 2.182 υπαλλήλους, αντιπροσωπεύει το περίπου 12% των εργαζομένων του ομίλου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ήταν να καλύψει ποσοστό 10% των εργαζομένων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου Πειραιώς. Η επιτυχία των συγκεκριμένων προγραμμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καταδεικνύει ότι τελικώς αυτά θα επιτύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι περιγράφονται επαρκώς στα επιχειρησιακά τους προγράμματα και οι οποίοι μεταξύ άλλων προβλέπουν μείωση του λειτουργικού τους κόστους που θα προκύψει και από τις συνέργειες.