Τροποποιήθηκε, με ισχύ από 1/7, το Οργανόγραμμα της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και ενσωματώνεται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ως εξής:

Ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου τοποθετείται ο Άγγελος Κόκοτος και ως Διευθυντής Ι στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου η Σταματία Ψυλλάκη.