Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προχωρεί στην προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», προϋπολογισμού 596.600 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση δεξιοτήτων 760 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρειας Αττικής μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, για την προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύμβαση περιλαμβάνει 3 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/09/2021 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.bep.gr/