Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκίνησε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής».

Αντικείμενο αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 750 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών του Ν. 4110/2013, καθώς και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό, στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες και είναι προϋπολογισμού 566.250 ευρώ. Η προθεσμία αποστολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου. Περισσότερα στο www.promitheus.gov.gr