Το Τμήμα Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδος, πραγματοποίησε τριμηνιαία έρευνα στο πλαίσιο μίας σειράς ενεργειών, που στόχο έχουν να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, η Adecco εξέτασε την ισορροπία μεταξύ εργασίας (καριέρα & φιλοδοξία) και προσωπικής ζωής.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%), δεν έχει αξιοποιήσει ποτέ πολιτικές work-life balance στην ελληνική αγορά εργασίας. Από αυτούς, το 54% δεν έκανε χρήση τέτοιων πολιτικών γιατί δεν χρειάστηκε, ενώ στο 46% δεν δόθηκε η δυνατότητα από την εταιρεία όπου απασχολούνταν, παρόλο που υπήρξε σχετική ανάγκη/

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, μοιρασμένο εμφανίζεται το δείγμα όσον αφορά τη γνώμη του για την ισότιμη παροχή πολιτικών work-life balance ανεξαρτήτως ιεραρχίας. Το 42% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η παροχή πολιτικών work-life balance είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιεραρχία, ενώ το 47% πιστεύει το αντίθετο. Μόνο το 50% θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που εφαρμόζουν πολιτικές work-life balance έχουν ισότιμη αντιμετώπιση τόσο από τους συναδέλφους τους, όσο και από τη διοίκηση της εταιρείας. Πάνω από το 60% πιστεύει ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών «work-life balance».

Μοιρασμένο εμφανίζεται το ποσοστό των υποψηφίων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν πολιτικές «work-life balance». Σε περιπτώσεις που απαιτείται ευελιξία στην εργασία για να αντεπεξέλθει κανείς σε προσωπικές υποχρεώσεις, το 40% πιστεύει ότι είναι ευκολότερο να επιλέξει να έρθει σε άτυπη συνεννόηση με τους συναδέλφους του, ενώ το 36% καταφεύγει στη χρήση επίσημων πολιτικών work-life balance θεσπισμένων από τη διοίκηση της εταιρείας.

Υψηλό ποσοστό (45%) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θεωρεί ότι η απόρριψη προαγωγής είναι πιθανό να καταστρέψει την καριέρα ενός εργαζομένου. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για επιτυχία στον εργασιακό χώρο, το 56% θεωρεί ότι οι υπερωρίες είναι απαραίτητες. Το 51% των υποψηφίων δεν πιστεύει ότι για να αποδώσει στην εργασία του πρέπει να τη θέσει σε προτεραιότητα σε σχέση με την προσωπική του ζωή. Το 36% έχει αντίθετη άποψη.

Ημέρες αδείας
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (75%) θεωρεί σημαντικό έως πολύ σημαντικό να δικαιολογούνται άδειες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ το 63% των συμμετεχόντων θεωρεί από σχετικά έως πολύ σημαντικό να μπορεί να έρθει σε ειδικό διακανονισμό με την εταιρεία όπου απασχολείται, ώστε, όταν είναι απαραίτητο, να μπορεί να λάβει περισσότερες από τις ημέρες κανονικής αδείας του ακόμα και άνευ αποδοχών.

Η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών, ένα από τα θέματα που απασχολεί ιδιαίτερα τις εργαζόμενες γυναίκες, κρίνεται από σημαντική έως πολύ σημαντική με ποσοστό 77%. Το 55% των συμμετεχόντων θεωρούν και την αντίστοιχη επιπλέον άδεια άνευ αποδοχών εξίσου σημαντική.

Ωράριο εργασίας
Το 67% κρίνει σημαντικό έως πολύ σημαντικό το μειωμένο ωράριο μετά την επιστροφή από άδεια μητρότητας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 71% των συμμετεχόντων θεωρούν από σημαντικό έως πολύ σημαντικό να έχουν την επιλογή να εργάζονται εκτός του πραγματικού χώρου εργασίας, αλλά και να μπορούν να έχουν ευέλικτο ωράριο (ποσοστό 59%).

Παροχές / ευκαιρίες εργαζομένων
Η συντριπτική πλειοψηφία (98%), από το δείγμα των συμμετεχόντων, θεωρεί πολύ σημαντική την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους για επαγγελματική ανέλιξη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι συμμετέχοντες δείχνουν να μην θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές παροχές όσες αφορούν σε γενικότερη βελτίωση του τρόπου ζωής τους (για παράδειγμα εγγραφή σε γυμναστήριο κτλ), γεγονός που αποδεικνύει πως οι Έλληνες εργαζόμενοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε ευκαιρίες και παροχές άμεσα συνδεδεμένες με την εργασία τους.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 400 άνδρες και γυναίκες, σε ποσοστό 70% οι πρώτοι και 30% οι δεύτερες. Η ηλικία τους είναι από 26 ετών και άνω, ενώ η πλειοψηφία του δείγματος έχει ολοκληρώσει σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το 40% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 22% απόφοιτοι Α.Ε.Ι., το 22% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Κολεγίων και 1% κατέχουν Διδακτορικό. Το 55% των ερωτηθέντων βρίσκεται ενεργά στην αγορά εργασίας για περισσότερα από 7 χρόνια.