Στη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τις δράσεις που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες όσον αφορά στις αμοιβές και στις παροχές προχώρησε η WTW, παρέχοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις τρέχουσες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι στοχευμένες αυξήσεις μισθών σε θέσεις εργασίας με έντονη ζήτηση στελεχών, το «έκτακτο εφάπαξ bonus» και η αναθεώρηση των μισθολογικών δομών είναι τα μέτρα «προτεραιότητας» στα οποία προχωρούν οι εταιρείες στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων σε μία εποχή όπου ο πληθωρισμός δημιουργεί συνθήκες έντονης μετακίνησης στελεχών με γνώμονα τη βελτίωση των οικονομικών απολαβών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράγοντες που καθορίζουν τις στοχευμένες αυτές ενέργειες στο χώρο των αμοιβών είναι αφενός η γενικότερη εκτίμηση ότι το 2022 θα είναι μία τελικά καλή χρονιά από οικονομικής άποψης με θετικό αντίκτυπο στους ισολογισμούς και αφετέρου οι πιέσεις για υψηλότερα επίπεδα αποδοχών των εργαζομένων, ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης από το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

Ως εκ τούτου, το 85% των εταιρειών θα προχωρήσει σε αύξηση του ετήσιου budget μισθοδοσίας, το 69% σε αύξηση μισθών κυρίως σε ρόλους με «υψηλό κίνδυνο αποχώρησης», το 64% σε μια πρωτοβουλία εφάπαξ καταβολής ποσού (περίπου έναν μισθό ιδίως για τους χαμηλοαμοιβόμενους), το 63% θα αναπροσαρμόσει τα μισθολογικά του κλιμάκια και το 80% εξετάζει την αύξηση της ευελιξίας στον χώρο εργασίας ανάμεσα στα μέτρα προσέλκυσης ταλέντων. Η έρευνα, τέλος, σημειώνει πως στις κατηγορίες εργαζομένων που αναγνωρίζονται «σε κίνδυνο αποχώρησης» και είτε είναι δύσκολο να προσελκυστούν ή και να διατηρηθούν, είναι μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι με ψηφιακές δεξιότητες (88%), οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης (61%) και το προσωπικό πωλήσεων (53%).