Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προχωρά στην πιλοτική ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, το σχέδιο έχει σαν στόχο να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην πιστοποίηση των προσόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης, μέσα από εξεταστική διαδικασία με σκοπό την ένταξη των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τις μεθόδους της προσομοίωσης ή/και γραπτής εξέτασης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν ως αξιολογητές στη διαδικασία της πιστοποίησης.