Ειδική εκδήλωση με θέμα «Οι Επιπτώσεις της τρέχουσας Χρηματοπιστωτικής κρίσης στα Συνταξιοδοτικά Ταμεία», οργάνωσε το Alba Graduate Business School.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Stephen Α. Ross, καθηγητής Χρηματοοικονομικών, κάτοχος της έδρας Franco Modigliani στο MIT, ο οποίος εστίασε στο πώς με τη χρήση χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορεί να μετρηθεί το πραγματικό κόστος των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης-σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόσθετο κόστος διαχείρισης της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Ross επεσήμανε ότι τα πρωτοφανή ποσά που τα κράτη παγκοσμίως δεσμεύουν για τη διάσωση της οικονομίας από την οικονομική κρίση, θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις και θα οδηγήσουν σε βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και σε σκληρές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Ενώ αυτή η δέσμευση ποσών είναι υποφερτή σε μεμονωμένο πλαίσιο, το πραγματικό κόστος αγγίζει υψηλότερα επίπεδα εάν ληφθούν υπόψη και τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης-σύνταξης. Παρουσιάζοντας αναλυτικά βήματα, για να υπολογίσει κανείς αυτά τα κόστη και παραθέτοντας λεπτομερή παραδείγματα, ο Καθηγητής Ross ανέπτυξε την εισήγησή του και υπογράμμισε πως έχοντας υπολογίσει τα παραπάνω έξοδα, η διαφορά τους ισούται με το καθαρό κόστος της κοινωνικής ασφάλισης.