Τον τρόπο που συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου για παραβάσεις αδήλωτης εργασίας, όπως επίσης και Πράξης Επιβολής Προστίμου για τον ίδιο λόγο, αλλά και το χρονικό διάστημα επιβολής τους, με ή χωρίς τις εκπτώσεις που ορίζει πια ο σχετικός νόμος, αναλύεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το υπουργείο Εργασίας.

Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται ρητά ότι η Πράξη Επιβολής Προστίμου πρέπει να επιβάλλεται στον εργοδότη εντός επτά ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου. Στη συνέχεια, εντός δεκαπενθημέρου από την κοινοποίηση της Πράξης, επιβάλλεται το σχετικό Πρόστιμο. Εάν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο που βρέθηκε αδήλωτος, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται με την ανάλογη έκπτωση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ, ενώ η έκπτωση που θεσμοθετήθηκε φτάνει έως και το 70%, κάτι που σημαίνει ότι ο εργοδότης μπορεί, υπό προϋποθέσεις να πληρώσει μόλις 3.000 ευρώ.