Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και διατάξεις για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τίθενται κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών. Επίσης, επιλύονται ασφαλιστικά ζητήματα σε όφελος των ασφαλισμένων και γίνεται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων ανηλίκων- υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώνεται μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους εργασίας, με τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, προβλέπεται διαδικασία διαγραφής αμφισβητούμενων οφειλών ή τόκων και προσαυξήσεων, που έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε βάρος ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα, ρυθμίζεται ενιαία εντός του ΕΦΚΑ η έναρξη του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης (1η του επόμενου μήνα) και η λήξη (στο τέλος του μήνα εντός του οποίου επέρχεται ο λόγος διακοπής της σύνταξης), ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική πλέον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση.

Αναφορικά με τα θέματα σχετικά με την προστασία της εργασίας και των εργαζομένων, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο της επιβολής προστίμου στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, με προσθήκες όπως: Προσαύξηση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, δυνατότητα μείωσης του προστίμου σε περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, εισαγωγή ρυθμίσεων για την ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου, έναντι των εργαζομένων και προβλέπεται ότι, σε περίπτωση παράβασης των συγκεκριμένων υποχρεώσεών τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 3996/2011. Τέλος, προβλέπεται υποχρεωτική καταχώρηση από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.