Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ). Σκοπός της  πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση ενός ολιστικού στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την περίοδο 2022-2030. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:

  • Η  ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας.
  • Η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού.
  • Η ενίσχυση της ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού.
  • Η ευρύτερη βελτίωση των δεδομένων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4 στρατηγικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ ο δεύτερος στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του, ενώ ο τέταρτος αφορά στην αγορά Εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Να σημειωθεί εδώ ότι τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους.