Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης δημοσίου τομέα με όρους τεχνητής νοημοσύνης (Creation of an AI-based strategic workforce planning tool) προκήρυξε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του Έργου που σχετίζεται με την ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου για το στρατηγικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού αναζητείται ανάδοχος για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε θέματα σχεδιασμού, θέματα διαχείρισης έργων, καθώς και για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.145.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται σε 18 μήνες και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη μέρα. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.