Την πρόβλεψη για έκτακτες προσλήψεις εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών από συγκεκριμένες υπηρεσίες και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, οι θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. -ΕΕΣΥΠ ΑΕ) έχουν την δυνατότητα πλέον να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς να είναι απαραίτητη σχετική έγκριση από την επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Οι συμβάσεις μπορούν να ανανεώνονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των αναγκών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον οικείο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Όπως αναφέρεται, «οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου και σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων έκαστης εταιρείας και το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο.

Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Με το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρη».