Ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης, αξιολόγησης και επιβράβευσης εταιρειών και φορέων, και εκπαίδευσης για την ένταξη της έννοιας της διαφορετικότητας στην εταιρική λειτουργία και κουλτούρα» διεξάγει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος κατάρτισης, αξιολόγησης και επιβράβευσης εταιρειών και φορέων το οποίο περιλαμβάνει: (α) την καταγραφή, παρακολούθηση και την αξιολόγηση δεδομένων που αφορούν στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας, (β) τη διαμόρφωση πλαισίου και μεθοδολογίας για την απονομή «Σήματος Διαφορετικότητας» σε εταιρείες και φορείς, (γ) την εκπαίδευση εργαζόμενων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

Το συνολικό έργο έχει στόχο την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων για τις εταιρείες και τους φορείς ώστε να εντάξουν ή /και να ενισχύσουν την έννοια της διαφορετικότητας στην εταιρική τους λειτουργία και κουλτούρα. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.060.000 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 24 μήνες. Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται έως τις 09/03/2023.