Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αποσπούν εργαζομένους τους για την προσωρινή παροχή της εργασίας τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. από εκείνο στο οποίο συνήθως εργάζονται. Τι ισχύει αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους;

Στο πλαίσιο της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποσπούν εργαζομένους τους για την προσωρινή παροχή της εργασίας τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους από εκείνο στο οποίο συνήθως εργάζονται. Η μετάβασή τους γίνεται με σκοπό την παροχή παρόμοιας δραστηριότητας με αυτή που ασκούν στο κράτος μέλος της μισθωτής τους απασχόλησης.

Η απόσπαση των εργαζομένων γίνεται είτε με τη μορφή συμφωνίας μεταξύ της εργοδότριας εταιρείας και της εταιρείας στην οποία αυτοί αποσπώνται και λαμβάνει τη μορφή εκτέλεσης εργασιών εκ μέρους της πρώτης, για λογαριασμό της και υπό τη διεύθυνσή της, είτε της διάθεσης εργαζομένων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία στην οποία αποσπώνται, στο πλαίσιο δημόσιας ή ιδιωτικής σύμβασης. Απόσπαση αποτελούν, επίσης, τα επαγγελματικά ταξίδια για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η απόσπαση ως προσωρινή είναι αυτή να μην υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 24 μηνών και να μην γίνεται προκειμένου να αντικατασταθεί άλλος αποσπασμένος εργαζόμενος.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση προσωρινής απόσπασης αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων;
Καταρχάς, σύμφωνα με τον Καν. 883/ 2004 (άρθρο 11§1), ένα πρόσωπο μπορεί να υπόκειται στη νομοθεσία μόνο μίας χώρας κάθε φορά, όσον αφορά στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον πληρούνται οι δύο ως άνω προϋποθέσεις, η εργοδότρια εταιρεία υποβάλλει στο τοπικά αρμόδιο κατάστημα e-ΕΦΚΑ, για λογαριασμό των ασφαλισμένων εργαζομένων της, αίτηση για την εξαίρεση διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εκδοθεί το φορητό έντυπο Α.1., το οποίο πιστοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εφαρμόζεται στον κάτοχο του εγγράφου και βεβαιώνει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής εισφορών σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Το φορητό έντυπο Α1 εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης και έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια της απόσπασης. Κατά κανόνα η εργοδότρια εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοσή του πριν την έναρξη της απόσπασης.
Σημειωτέων ότι, σε περίπτωση που εργαζόμενος αποσπαστεί διαδοχικά σε δύο ή περισσότερα Κράτη-Μέλη, για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών, κάθε απόσπαση θεωρείται διαφορετική και εκδίδονται τόσα έντυπα Α.1. όσα και τα Κράτη-Μέλη στα οποία αποσπάστηκε, το καθένα ίσης διάρκειας με αυτή της απόσπασής του στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Με το έντυπο Α.1. επιτυγχάνεται η εύκολη μετακίνηση των εργαζομένων εντός της Ένωσης, με σκοπό την προσωρινή παροχή εργασίας σε άλλο κράτος μέλος. Τέλος, αποφεύγεται η συρροή των εφαρμοστέων εθνικών νομοθεσιών κοινωνικής ασφάλισης και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι συμβεβλημένοι στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο εργοδότης τους και από το οποίο συνήθως παρέχουν την εργασία τους.

Στις 26/09 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν.5053/2023 του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για τον οποίο είχε γίνει αναφορά στο τεύχος Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε: E: [email protected]
T: 210-6431387, F: 210-6460313