Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που προέρχονται από τους οργανισμούς, στα προγράμματα coaching συμμετέχουν κυρίως στελέχη, διευθυντές και προϊστάμενοι.

Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς δεν περιλαμβάνουν «προβληματικούς» εργαζόμενους σε προγράμματα coaching (53,4%), ενώ το 57% των αποκριθέντων σκοπεύει να εφαρμόσει πρόγραμμα coaching στα επόμενα 2 χρόνια. Αναφορικά τώρα με την αξία του coaching εντός του οργανισμού (Σχεδ.1) το σύνολο των ερωτηθέντων, σε ποσοστό μάλιστα 100%, το θεωρεί μέρος της ανάπτυξης ταλέντων και ηγεσίας, μέρος της βελτίωσης της ατομικής απόδοσης και παραγωγικότητας όπως και σημαντικό συστατικό της βελτίωσης της απόδοσης της οργάνωσης.

Η διαδικασία του coaching ξεκινά κυρίως από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (90,6%) και του Διευθύνοντος Συμβούλου (68,6%) κυρίως σε στελέχη υψηλής δυναμικής (high potential), διευθυντές και στελέχη και ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του οργανισμού (77,3%). Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν σε αντίστοιχα προγράμματα coaching είναι σχετικά με θέματα βελτίωσης της οργανωτικής απόδοσης σε ποσοστό 86%, βελτίωση της ατομικής απόδοσης με 81,9% και ανάπτυξη της ηγεσίας σε ποσοστό 77%.

Οι μισοί οργανισμοί χρησιμοποίησαν εξωτερικούς coach για το 76%-100% των προγραμμάτων coaching που πραγματοποίησαν ενώ το 36% των αποκριθέντων χρησιμοποίησε εξωτερικούς coach για το 0-25% των προγραμμάτων. Αναφορικά τώρα με τα κριτήρια επιλογής του coach, στις πρώτες θέσεις συναντάμε την επιχειρησιακή εμπειρία, τις συστάσεις, τη συμβουλευτική εμπειρία και τα επικυρωμένα αποτελέσματα, όλα με ποσοστό 81,8%. Τέλος, οι εταιρείες προσμετρούν την επιτυχία ενός προγράμματος coaching μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης σε ποσοστό 91%, του αντίκτυπου στα οικονομικά-εμπορικά αποτελέσματα της επιχείρησης (72,7%), μέσω της ικανοποίησης των συμμετεχόντων (68,2%) και τον αντίκτυπο στη δέσμευση των εργαζομένων (68,1%).

Coachees
Από την πλευρά των coachees τα ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι αρκετά σημαντικά. Σχετικά με τους λόγους που θεωρούν βασικούς όταν αναζητούν coach (Σχεδ.2), ξεχωρίζουν οι εξής: η ενίσχυση της επαγγελματικής και προσωπικής αυτοεπίγνωσης σε ποσοστό 73%, η ανάπτυξη-βελτίωση ειδικών προσωπικών ικανοτήτων με 70%, οι επαγγελματικές αλλαγές με 68% και η βελτίωση της συνεργασίας εντός μίας ομάδας με ποσοστό 60%. Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων μέσω της διαδικασίας του coaching οι γνώμες διίστανται.

Οι στόχοι που οι αποκρινόμενοι θεωρούν ότι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό/απόλυτα ήταν οι: επαγγελματική και προσωπική επίγνωση (63%), η λήψη αποφάσεων (58%) και η ανάπτυξη-βελτίωση προσωπικών ικανοτήτων (50%). Τα χαρακτηριστικά τώρα, που είναι σημαντικά για την επιλογή ενός coach, σύμφωνα με τους αποκρινόμενους, κατατάχθηκαν με την ακόλουθη σειρά. Στην πρώτη θέση συναντάται η συναισθηματική στάση και η ωριμότητα (83%), η συνάντηση/συνέντευξη με τον υποψήφιο coach (78%) ενώ στη συνέχεια ισοβαθμούν με ποσοστό 72% η επαγγελματική πείρα, οι προσωπικές αξίες και το όραμα, η μεθοδολογία και το κατά πόσο ενήμερος είναι ο υποψήφιος σε επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα. Καταλήγοντας φαίνεται ότι οι coachees έχουν πολύ θετική εικόνα από την εμπειρία τους στο coaching.

Η διασφάλιση της περαιτέρω θετικής εικόνας φαίνεται ότι καθιστά το ρόλο του HCA καταλυτικό όχι μόνο για τη διασφάλιση της δεοντολογίας αλλά και για την προάσπιση των αρχών και δεξιοτήτων των coach που αναγνωρίζονται από τους coachees ως πολύ σημαντικά. CoachesΗ πλειοψηφία των coaches εκτιμά ότι το coaching παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ εκτιμά περαιτέρω ανάπτυξη και για την επόμενη πενταετία. Αρκετά σημαντική θεωρείται από τους ίδιους η συσχέτιση του coaching με επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας, ενώ κρίνεται πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί θεσμικά πλέον το επάγγελμα του coaching με την ευθύνη ενός Επαγγελματικού Συνδέσμου των coaches.

Η πλειοψηφία των coaches προσφέρουν υπηρεσίες και σε εταιρείες και σε ιδιώτες, ενώ περισσότεροι είναι εκείνοι που παρέχουν coaching κυρίως σε οργανισμούς (59%). Σύμφωνα πάντα με τους coaches που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Τοπικοί/Περιφερειακοί Οργανισμοί (Regional Organisations) κατατάσσονται πρώτοι στη χρήση υπηρεσιών coaching συχνά με ποσοστό 47%. Στην ίδια συχνότητα ακολουθούν οι Εθνικοί Οργανισμοί (Νational Organizations) με ποσοστό 41% και τέλος οι Πολυεθνικοί Οργανισμοί (Ιnternational Global Organizations) με ποσοστό 32%.

Αναφορικά με τις περιοχές για τις οποίες καλούνται να κάνουν coaching (Σχεδ.3) είναι οι εξής: βελτίωση ηγεσίας (68%), βοήθεια και αλλαγή ανάρμοστης συμπεριφοράς (62%), βελτίωση ατομικής απόδοσης (59%) κ.ά. Ως προς το προφίλ των coacheeς στους οποίους απευθύνουν τις υπηρεσίες τους οι coaches είναι κυρίως μεσαία στελέχη (65%) στελέχη με υψηλό δυναμικό (65%), και Διευθυντές (50%), ενώ επόπτες και πωλητές υποστηρίζονται σε ποσοστά 41% και 35% αντίστοιχα. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συχνά καθορίζει την απόφαση για την επιλογή του coach με ποσοστό 62%. Ο προϊστάμενος/χρηματοδότης/μέντορας του coachee, σε ποσοστό 50% συμβάλλει στη διαμόρφωση της γνώμης για την επιλογή του coach, ενώ η αντίστοιχη άποψη του coachee βαρύνει κατά 38%.

Τέλος, οι πελάτες αξιολογούν την επιτυχία των προγραμμάτων coaching χρησιμοποιώντας συχνά τρόπους μέτρησης όπως μετρήσιμη αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου (61%), ικανοποίηση από το πρόγραμμα (58%), αξιολόγηση της απόδοσης του ατόμου (52%), θετική επίδραση στην κερδοφορία (49%) κ.ά. Η ύπαρξη του HCA θεωρείται από τη συντριπτική πλειοψηφία πολύ σημαντική/σημαντική (93%).