Με τον ν. 4826/2021 επέρχεται μεταρρύθμιση και ιδρύεται ένα νέο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, το Ταμείο Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που αποτελεί ΝΠΔΔ και θα χορηγεί επικουρικές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Η κοινωνική ασφάλιση, που στο μέρος που αφορά την επικουρική ασφάλιση, αναπροσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς και ενσωματώνει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην ελληνική πραγματικότητα.

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, εφαρμοζόμενο στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, οφείλει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα αυτή, έγκειται στην εγγύηση της ορθής διακυβέρνησης και εποπτείας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός φερέγγυου και οικονομικά θωρακισμένου κεφαλαιοποιητικού συστήματος, έτοιμου να ανταπεξέρχεται στους κλυδωνισμούς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού διεθνούς περιβάλλοντος, σε βάθος χρόνου.

Μετά την δημοσιονομική ύφεση του 2010, με την οποία δοκιμάστηκαν τόσο το κοινωνικό κράτος όσο και οι πολίτες- ασφαλισμένοι (οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αθρόες μειώσεις και περικοπές των συντάξεων, λόγω της κατάρρευσης των κοινωνικό-ασφαλιστικών ταμείων και λόγω των πιέσεων από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ανεληφθείσες από τις οι ελληνικές κυβερνήσεις της κρίσης μετά το 2010), παρατηρείται μία έντονη προσπάθεια μεταρρύθμισης και εξυγίανσης του θεσμού της κοινωνικής προστασίας και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης. Κορύφωση αυτής της διεργασίας είναι η νομοθετική μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά.

Η διαφοροποίηση στις επικουρικές συντάξεις των προηγούμενων ετών, έγκειται κυρίως στο ότι θα εφαρμόζεται το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών, οι οποίες θα συγκεντρώνονται και θα επενδύονται με στόχο την δημιουργία αποθεματικού, βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι μελλοντικές παροχές των δικαιούχων. Αφορά κυρίως στη νέα γενεά ασφαλισμένων, όσους δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 αναλάβουν για πρώτη φορά εργασία- απασχόληση, τους γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και είναι ασφαλισμένοι ή θα αποκτήσουν ασφαλιστική ιδιότητα στο μέλλον. Ο ΕΤΕΑΕΠ με το νέο σύστημα παύει να αποκτά νέους ασφαλισμένους, με στόχο την σταδιακή κατάργηση του ταμείου με την αποστέρηση των νέων ασφαλισμένων από αυτό.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4826/2021
Στο άρθρο 46 παρ.1 του ν. 4826/2021 ορίζεται το εξής: για κάθε ασφαλισμένο θα αντιστοιχεί ένας ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα απεικονίζονται λογιστικά:
α. οι καταβλητέες εισφορές,
β. οι καταβληθείσες εισφορές,
γ. οι οφειλόμενες εισφορές,
δ. οι αποδόσεις από επενδύσεις των
εισφορών και
ε. οι κρατήσεις του άρθρου 9.
Η τήρηση του εκάστοτε ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου είναι μηχανογραφική και καταργείται με την απονομή της σύνταξη.
Η κεφαλαιοποίηση πολλές φορές μπορεί να είναι απρόβλεπτη και, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εγγενούς αστάθειας, να μην αποκομίζει μακροπρόθεσμα ο ασφαλισμένος τα οφέλη που επιδιώκει από την επενδυτική του δραστηριότητα, καθώς αυτή ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο της απώλειας μέρους ή όλου της απόδοσης. Παρουσιάζει η επικουρική ασφάλιση μετακύληση κινδύνου στους ίδιους τους ασφαλισμένους αντί το ΤΕΚΑ, με την επιφύλαξη της κρατικής εγγύησης. Ο νόμος προβλέπει την επιστροφή των εισφορών, στα όρια της ελάχιστης ανταποδοτικότητας.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Το ΤΕΚΑ ενημερώνει και πληροφορεί τους ασφαλισμένους, διασφαλίζοντας την διαφάνεια του συστήματος. Η ορθή πληροφόρηση του ασφαλισμένου διακρίνεται τόσο στη γνώση όλων των επενδυτικών δυνατοτήτων μέσα από την δημόσια κεφαλαιοποίηση, όσο και στη γνώση της πορείας και εξελίξεις των επενδύσεων του ατομικού λογαριασμού, όπως ορίζει το άρθρο 61 ν. 4826/2021.
Η επιτυχία του μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε: E: [email protected]
T: 210-6431387, F: 210-6460313