Ήδη, από τις 25.11.2022, είναι σε ισχύ οι ρυθμίσεις του νόμου 4997/2022, ο οποίος στο άρθρο του, υπ’ αριθμόν 43, προβλέπει την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, τροποποιώντας όσα μέχρι τότε εφαρμόζονταν βάσει του νόμου 3655/2008 άρθρο 142.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στον φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απασχολούμενες με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται πλέον να αξιώνουν τη χορήγηση σε αυτές, άδειας προστασίας της μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών, αντί για έξι, που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Στο επιπλέον αυτό διάστημα των τριών μηνών, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) εξακολουθεί να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Όσες μητέρες, κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου αξιοποιούσαν την άδεια τους αυτή, ακόμα και εάν διένυαν την τελευταία μέρα της, υπάγονται στις νέες διατάξεις και κατά συνέπεια, δικαιούνται άλλους τρεις μήνες άδειας. Αξίζει επίσης να μνημονευθεί ότι ακόμα και αν η εργαζόμενη επιστρέψει λόγω ελλιπούς ενημέρωσης στην εργασία της, με το πέρας του εξαμήνου, χωρίς δηλαδή να έχει κάνει χρήση του υπόλοιπου τριμήνου, έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί, χωρίς να της δημιουργείται πρόβλημα από τον εργοδότη ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, να επανέλθει σε καθεστώς άδειας για τον χρόνο που της απομένει.

Για τις εργαζόμενες μητέρες που διατηρούν υπόλοιπο ετήσιας άδειας από το 2022, το οποίο μέχρι τις 31.03.2023 πρέπει να έχει χορηγηθεί, προβλέπεται ότι η ετήσια άδεια θα πρέπει να παρεμβληθεί ανάμεσα στο εξάμηνο της άδειας προστασίας μητρότητας και στο τρίμηνο παράτασης της ώστε να μην απωλέσουν κανένα δικαίωμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τον νέο νόμο, στις δικαιούχους της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, συνυπολογίζονται και οι εργαζόμενες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας αλλά και εκείνες που υιοθετούν, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών, συνεπώς οι ανωτέρω προβλέψεις έχουν αντίστοιχη εφαρμογή και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η στιγμή δε από την οποία κρίνεται η ένταξη του παιδιού στην οικογένεια, ορίζεται από τον νόμο 4997/2022 ότι είναι είτε αυτή της φυσικής παράδοσης του τέκνου στην μητέρα που υιοθετεί, είτε η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο. Σημειώνεται ότι, η μητέρα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων προκειμένου να δικαιούται την άδεια αυτή, ενώ η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, πρέπει να αποδεικνύεται είτε από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας (αν το παιδί βρίσκεται υπό την προστασία κάποιου Κοινωνικού Φορέα) είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται ανάμεσα στην εργαζόμενη και τους φυσικούς γονείς.

Τέλος, η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας στον πατέρα, εφόσον ο τελευταίος εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Για τον χρόνο αυτό που ο πατέρας θα λαμβάνει την άδεια, η οποία θα του έχει μεταβιβασθεί από την μητέρα, δικαιούται να αξιώσει την ίδια ασφαλιστική κάλυψη και παροχές με αυτές που θα απολάμβανε η μητέρα αντιστοίχως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δοθούν διευκρινίσεις επί της μεταβίβασης αυτής.