Για πρώτη φορά με τον ν. 4808/2021, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θεσμοθετήθηκε στο εθνικό δίκαιο. Την 1η Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις της χώρας, με πρώτες υπόχρεες επιχειρήσεις αυτές του κλάδου των Super Market με πάνω από 250 εργαζομένους και τις Τράπεζες.

Ακολούθησε η έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες επεκτάθηκε η υποχρέωση για διάθεση συστήματος ψηφιακής κάρτας και σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων, όπως οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας και οι επιχειρήσεις σταθερών συγκοινωνιών, ενώ την πιο πρόσφατη προσθήκη υπόχρεων επιχειρήσεων αποτελούν όσες ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 113169/27.12.2023 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1η Ιανουαρίου 2024 εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας οφείλουν να συμμορφωθούν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας μέχρι την 1η Απριλίου 2024 και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου από την 2α Μαΐου 2024. Για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10, η υποχρεωτική συμμόρφωσή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 13η Μαΐου 2024. Τυχόν μη συμμόρφωση των εταιρειών μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες θα επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη τήρηση συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίες προβλέπονται στα Παραρτήματα V και VI της υπ’ αριθμόν 80016/31.08.2022 Υπουργικής Απόφασης.

Τέλος, οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν την υποχρέωση από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

Η σταδιακή ένταξη όλο και περισσότερων κλάδων επιχειρήσεων στο σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας στοχεύει στην εισαγωγή των εργασιακών σχέσεων στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει τη διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων και αποτελεί εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του εργαζομένου, για τις υπερωρίες και για την ορθή εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε: E: [email protected]
T: 210-6431387, F: 210-6460313