Προκειμένου να διενεργούνται ευχερώς οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας και να διαπιστώνεται πού βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, τέθηκαν ευκρινή όρια στο διαχωρισμό ενός απλού εργαζόμενου από έναν Διευθύνοντα.

Σε συνάρτηση με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ την 29.10.1919 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2269/1920, ήδη από το 2021, έχει δημοσιευθεί η σχετική -υπ’ αριθμόν 90972/19.11.2021- απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με το τεκμήριο απόκτησης της ιδιότητας του Διευθυντικού Στελέχους.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Στο μέρος Β’ της απόφασης αυτής, απαριθμούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένας εργαζόμενος εμπίπτει στην κατηγορία του διευθυντικού στελέχους, κατέχει θέση εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, και συνεπώς δεν εφαρμόζονται για αυτόν οι διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως για τα χρονικά όρια εργασίας. Αναλυτικότερα, διευθυντικά στελέχη, τεκμαίρεται ότι είναι εκείνοι, που με βάση ρητά αναφερόμενους όρους στις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους:
Α. 1) Ασκούν διευθυντικό δικαίωμα έναντι άλλων εργαζομένων της επιχείρησης ή 2) Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση έναντι τρίτων ή 3) Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του αντίστοιχου διοικητικού οργάνου του εργοδότη ή 4) Είναι μέτοχοι ή εταίροι που κατέχουν πάνω από το 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή
Β. Είναι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων ανεξάρτητων οργάνων του εργοδότη που ορίζονται στο οργανόγραμμά του, εφόσον ο εργοδότης τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακοπτόμενης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιαστικής λειτουργίας και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του κατώτατου νόμιμου μισθού, ή
Γ. Αμείβονται με συμφωνημένους μηνιαίους μισθούς που δεν υπολείπονται του οκταπλάσιου του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μισθού.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, μολονότι διατηρούν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη τους και θεωρούνται μισθωτοί, είναι διακριτοί από τους λοιπούς εργαζόμενους, τους οποίους είτε διευθύνουν είτε επιβλέπουν ή κατέχουν μία θέση στην επιχείρηση, που προϋποθέτει μία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους. Η πρακτική σημασία της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης έγκειται στο εξής: Όποιος εργαζόμενος πληροί ένα από τα ως άνω αναφερθέντα κριτήρια, εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ειδικότερα, ως προς την εβδομαδιαία ανάπαυση, την αμοιβή για υπερεργασία ή υπερωρία (νόμιμη, παράνομη), την αμοιβή για νυκτερινή εργασία, εργασία Σάββατο ή Κυριακή και εξαιρετέα ημέρα/αργία. Διχογνωμία υπάρχει, ωστόσο, ως προς το ζήτημα του εάν δικαιούνται οι Διευθύνοντες Υπάλληλοι την ετήσια άδεια αναψυχής (το επίδομα αυτής και την αποζημίωση για μη χορήγησή της).

Μολονότι το Προεδρικό Διάταγμα 88/1999 δεν τους εξαιρεί από την διάταξη για χορήγηση ετήσιας άδειας αναψυχής, και συνεπώς βάσει νόμου θα έπρεπε να τη δικαιούνται, παρατηρείται μία -σχεδόν-πάγια νομολογία των δικαστηρίων που κρίνει την παροχή της άδειας αυτής (καθώς και των λοιπών οικονομικών ωφελημάτων που συνεπάγεται) σε Διευθύνοντες Υπαλλήλους, ασυμβίβαστη προς την εξέχουσα θέση τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που ανέλαβαν, με την εργασιακή τους σύμβαση.
Προκειμένου λοιπόν να διενεργούνται ευχερώς οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας και να διαπιστώνεται πού βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, τέθηκαν αυτά τα ευκρινή όρια στο διαχωρισμό ενός απλού εργαζόμενου από έναν Διευθύνοντα. Επισημαίνεται δε, πως για τη νομιμότητα της διαδικασίας, οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν κάθε φορά το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο καθεστώς ενός εργαζομένου, ήτοι απώλεια/κτήση διευθυντικής ιδιότητας, συμπληρώνοντας αντίστοιχα το Έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε: E: [email protected]
T: 210-6431387, F: 210-6460313