Από την πρώτη διεθνή έκθεση της KPMG για Global Female Leaders (GFLs) προκύπτει ότι οι γυναίκες-στελέχη επιχειρήσεων είναι καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ενώ στην πλειοψηφία τους (77%) θεωρούν το disruption περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή.

Οι μισές GFLs (51%) πιστεύουν ότι η εταιρεία τους είναι συντελεστής του disruption στον κλάδο τους, παρά θύμα του disruption από τους ανταγωνιστές. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της εντυπωσιακής αντίθεσης με την πρόσφατη μελέτη KPMG 2018 Global CEO Outlook, όπου μόνο το 15% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μειωμένη αντιπροσώπευση των γυναικών στον ρόλο της CEO). Διαφορές παρατηρούνται, όμως, και με την πλειονότητα των GFLs (77%), οι οποίες εμφανίζονται αρκετά σίγουρες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας τους, έναντι των ανδρών ομόλογών τους, οι οποίοι είναι σίγουροι σε ποσοστό 90%.

Αναφορικά με την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία και τα δεδομένα, το 93% διαπιστώνει ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών καινοτομίας και της υλοποίησής αυτής την επόμενη τριετία, ενώ το 77% θα αυξήσει τη χρήση των προγνωστικών μοντέλων/αναλύσεων δεδομένων. Παράλληλα, 48% νιώθουν εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τεχνολογία blockchain, η μεικτή πραγματικότητα και οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το 73% των GFLs αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 2%, ενώ το 17% αναμένει ανάπτυξη κάτω από 2%.

Αντίστοιχα, περισσότεροι από τους μισούς άντρες CEO (55%) δεν αναμένουν ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 2%. Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, οι GFLs επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, με το 45% να θεωρεί πως αποτελεί την καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Στη μελέτη CEO Outlook, αντιθέτως, μόνο το 28% προτάσσει την οργανική ανάπτυξη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (33%) επικεντρώνεται στις στρατηγικές συμμαχίες. Σημειώνεται ότι αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις προσδοκίες για αύξηση του δυναμικού, με το 33% των GFLs να αναμένει αύξηση τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με το 37% των αντρών ομολόγων τους.